Stakeholders

Laatst bijgewerkt op 1508 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Belangrijk bij het ontwerpen van architecturen is dat u de belanghebbenden betrekken. Die worden vaak de stakeholders genoemd, mede onder invloed van de IEEE 1471-2000 / ISO/IEC 42010 standaard voor architectuurbeschrijving. Dit beperkt zich niet tot alleen bijvoorbeeld de opdrachtgever of de beoogde gebruiker van een systeem. Tal van partijen zijn bij een architectuur en de realisatie ervan betrokken.

Er zijn drie belangrijke groepen stakeholders:

  • Beslissers: managers die de strategie bepalen en investeringsbeslissingen nemen, operationeel management dat afdelingen en bedrijfsprocessen aanstuurt, projectleiders die implementatietrajecten leiden, etc. Informatie uit architecturen biedt voor deze groep ondersteuning om de juiste beslissingen te kunnen nemen.
  • Ontwerpers: andere architecten, procesontwerpers, businessanalisten, softwareontwikkelaars, etc. Architecturen zijn voor deze groep de vastlegging van een ontwerp en een onderling communicatiemiddel hierover.
  • Gebruikers: degenen die met het resultaat moeten werken, zoals burgers, medewerkers en ketenpartijen, maar ook bijvoorbeeld toezichthouders (accountants, auditors, etc.) Voor deze groep dient informatie uit architecturen als hulpmiddel om inzicht te krijgen dat nodig is om hun eigen rol in het geheel goed te kunnen vervullen.

Concerns

Stakeholders hebben hun eigen, vaak conflicterende, doelen en wensen ('concerns'), waarmee u in een architectuurontwerp moet omgaan. Daarvoor is geen simpel stappenplan te geven, hier komt het ambacht van de architect als vakman om de hoek kijken.

Views en viewpoints

Om de concerns van stakeholders in beeld te brengen, gebruiken we views. Dat zijn weergaven van een architectuur waarin die concerns in beeld gebracht worden. De definitie van zo'n view is een viewpoint, het gezichtspunt van waaruit we naar de architectuur kijken. Voor meer hierover, zie view model.

Communicatie

Om de diverse groepen stakeholders goed betrokken te houden, is het van groot belang dat u de communicatie met elk van hen expliciet plant. Met wie praat u wanneer waarover? U moet structureel voor, tijdens en na (!) het ontwerptraject de belanghebbenden actief betrokken houden. Die communicatie is geen kwestie van alleen 'zenden': de belangen van de stakeholders moeten worden gehoord en geadresseerd.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers