Administratieve lastenverlichting

Laatst bijgewerkt op 1480 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Veel burgers, professionals en medeoverheden ervaren administratieve (over-)last in hun contacten met de overheid. Onder administratieve lasten verstaan we de tijd en kosten die deze doelgroepen kwijt zijn om aan de informatieverplichtingen van de overheid te voldoen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een aantal stappen ondernomen om deze lasten te verlichten.

Zo zijn de irritaties van burgers geïnventariseerd. Dat heeft geleid tot een top-10 van knelpunten die wordt aangepakt. Naast de administratieve lastenreductie voor burgers zijn er ook initiatieven voor professionals en medeoverheden. Voor ondernemers richt het Ministerie van Economische Zaken zich op het verminderen van regeldruk.

Het terugdringen van de administratieve lasten en regeldruk is een continu proces. Het kan onder andere bijdragen aan imagoverbetering. Er zijn diverse programma’s om onderdelen van regeldruk aan te pakken zoals de omgevingsvergunning en het vereenvoudigen van formulieren. Administratieve lastenreductie is een van de pijlers van de elektronische overheid. Het is nu zaak om de verschillende organisaties (zoals uitvoeringsorganisaties en gemeenten) mee te krijgen. Het gaat er om alle dienstverleningskanalen in te zetten om de contacttijd en contactkosten met de overheid te reduceren. Dat er nog wel werk te doen is, toont onder andere de Kafkabrigade.

Administratieve lasten en multichannel-management

Voor multichannel-management is het verminderen van administratieve lasten niet altijd een doelstelling. Maar het is wel vaak een positieve bijkomstigheid. In veel gevallen vereist multichannel-management een uniform klantbeeld en goede overdrachten binnen de eigen organisatie en het samenwerken met andere overheden. In het licht van administratieve lastenverlichting is dat zeker zinvol. Nederlandse bedrijven ervaren een administratieve last in hun contact met de overheid, bijvoorbeeld omdat ze vaak dezelfde informatie aan verschillende organisaties moeten verstrekken. Overheden hebben deze lasten bij het verwerken en behandelen van aanvragen. Dat is een van de redenen waarom ze streven naar zoveel mogelijk digitaal doen.

De administratieve lasten zijn over de afgelopen jaren al gereduceerd. Tegelijk zien we dat in het huidige regeerakkoord een nieuwe doelstelling is opgenomen, namelijk de reductie van administratieve lasten voor bedrijven. Doel is opnieuw 25% vermindering in 2011 ten opzichte van de peildatum 1 maart. De EU heeft in het Lissabon-akkoord als doel gesteld de administratieve lasten te verminderen met 25% tot 2012. Het gebruik van geschikte kanalen (vanuit gebruikersperspectief) kan hier aan bijdragen. Ook kanaalsturing heeft grote potentie om aan beide kanten (bij burgers/bedrijven en bij overheden) de kosten te reduceren. De administratieve lasten kunnen in termen van duur en aantal interacties met de overheid worden bezien. Hiernaast kunnen administratieve lasten ook uitgedrukt worden in moeilijker te meten zaken. Denk bijvoorbeeld aa frustraties en het niet krijgen van het juiste antwoord.

Tips

Een goede multichannel inrichting van dienstverlening is kan bijdragen aan het reduceren van administratieve lasten. Zo kan het dienstverleningsprincipe om in één keer het juiste antwoord te geven herhalingsverkeer vermijden en daarmee de administratieve lasten reduceren. Ook de hierboven genoemde goede overdrachten’, de ‘samenwerking met andere overheidsorganisaties’ en het hebben van een ‘uniform klantbeeld’ zijn voorbeelden van multichannel instrumenten die bij kunnen dragen aan het verlichten van administratieve lasten. Administratieve-lastenreductie is overigens natuurlijk niet alleen afhankelijk van goed multichannel-management, maar ook van - bijvoorbeeld - wetgeving.

Meer informatie

Zie ook Actal

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers