Acties en afspraken

 • Iedereen (publiek zichtbaar)

Hoe geven wij tot 2015 vorm aan deze uitgangspunten en onze samenwerking?

Om onze dienstverlening te organiseren moeten wij overheidsbreed met elkaar samenwerken. Wij spreken daarom met elkaar af dat:

 • wij ons gezamenlijk committeren aan onze uitgangspunten in onze eigen organisaties
 • wij in onderlinge afstemming zorgen voor een dienstverlening die betaalbaar en mensgericht is
 • wij zorgen dat we, in samenspraak en binnen onze eigen organisaties, zo snel mogelijk 'de basis op orde' krijgen. Dat betekent niet alleen ontwikkeling, implementatie en beheer van een samenhangende ICT-infrastructuur zoals in het NUP beschreven. Dat betekent ook de daarmee samenhangende aanpassingen in onze werkprocessen en organisatie
 • wij gebruikmaken van open standaarden bij het digitaal beschikbaar stellen, uitwisselen en verwerken van gegevens
 • wij onze dienstverlening zo aanbieden dat zij aansluit op levensgebeurtenissen van burgers, en systemen en processen van bedrijven en instellingen
 • wij nadere afspraken maken over onze onderlinge rol- en taakverdeling als meerdere overheidsorganisaties tegelijk betrokken zijn. Daarbij wordt één organisatie als eindverantwoordelijke of regisseur aangewezen voor de burger, bedrijf of instelling
 • wij elkaar door middel van goede informatievoorziening in staat stellen om te fungeren als aanspreek- en verwijspunt. Dit is nodig als een burger, bedrijf of instelling niet weet waar hij moet zijn
 • wij elkaar aanspreken op het naleven van deze uitgangspunten, bijvoorbeeld als door een van onze organisaties nogmaals om reeds bekende gegevens wordt gevraagd
 • wij, als wij een fout ontdekken in een basisregistratie, deze fout verplicht terugmelden aan de desbetreffende basisregistratie
 • wij zorgen dat de kosten van onze dienstverlening in verhouding staan tot de baten daarvan.